Skip to content

Prof. Dr. Mark Tirta,Shqipëri: Kontributi i Klerit Katolik në Kërkime të Etnokulturës Shqiptare

Krishterimi ndër Shqiptarë – Simpozium Ndërkombëtar – Tiranë, 16-19 Nëntor 1999 – Seksioni i Gjuhës, Letërsisë dhe Kulturës

Gjurmues të thjeshtë popullorë e dijetarë, intelektualë klerikë e jo klerikë, vendas të këtij kombi e të huaj, me përkatësi nga fe e bashkësi fetare të ndryshme, katolikë, ortodoksë, myslimanë synij ose nga bashkësia e bektashijve, u morën me eksplorime e me studimin e anëve të ndryshme të etnokulturës shqiptare. Puna e të tërëve, e bërë me dashuri e përkushtim, duhet çmuar si një ndihmesë e rëndësishme në ndriçimin e vlerave të kësaj trashëgimie kombëtare. Ata i zbuluan e i ndriçuan në shkrime vlerat e këtyre trashëgimeve të etnokulturës shqiptare.

Kjo pasuri kulturore e krijuar, e ruajtur, e zhvilluar nga vetë populli, në rrjedhën e gjatë të kohëve, është pasqyrë e jetës shpirtërore, prodhuese, etnosociale të tij, është pasqyrë e gjenisë krijuese të popullit, është diplomë e pakundërshtueshme e identitetit të tij kombëtar. Kjo etnokulturë ishte mjet i fuqishëm i qëndresës etnike, mjet mbisundues i përparimit. E këtë e kanë shprehur qartë studiuesit shqiptarë në shkrimet e tyre. Ata iu drejtuan së kaluarës për të shpjeguar të tashmen e besimin në të ardhmen më të mirë të këtij vendi. Lexoni më tepër…

Advertisements

PhD.Tadeusz Czekalski, Polonia: Concerning the Religious and Social History of Christianity in Albania (Summary)

Christianity among Albanians – International Symposium – Tirana, 16-19 November 1999 – Section of Language, Literature and Culture

The author of this study considers the social changes that took place in Albania in the twentieth century to be the most important in the Balkans. Albania began the process of creating its own state and of modernizing its society later than other countries. The patterns of emigration and urbanization in Albania during this century have been widespread and on a very large scale.

In connection with the Religious and Social History of Christianity in Albania, the author underlines certain peculiarities. Albania does not have a reputation for serious religious conflicts, despite the tendency to treat isolated domestic or political incidents as such. Lexoni më tepër…

PhD.Tadeusz Czekalski, Poloni: Rreth historisë shoqërore e fetare të Krishtërimit në Shqipëri (Përmbledhje)

Krishterimi ndër Shqiptarë – Simpozium Ndërkombëtar – Tiranë, 16-19 Nëntor 1999 – Seksioni i Gjuhës, Letërsisë dhe Kulturës

Autori i këtij studimi i konsideron ndryshimet sociale që ndodhën në Shqipëri në shekullin XX si më kryesoret në Ballkan. Shqipëria hyri në rrugën e krijimit të shtetit të vet dhe të modernizimit të shoqërisë pas vendeve të tjera. Proceset e emigrimit dhe urbanizimit njohën përmasa tepër të gjera në Shqipëri gjatë këtij shekulli.

Në lidhje me historinë sociale dhe fetare të Krishtërimit në Shqipëri, autori nënvizon disa veçori. Shqipëria nuk njihet për konflikte serioze fetare me gjithë prirjen për të trajtuar incidente të veçanta familjare apo politike si të tilla. Lexoni më tepër…

PhD.Tadeusz Czekalski, Poloni: ZARYS HISTORII SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ CHRYSTIANIZMU W ALBANII

Chrześcijaństwo wśród Albańczyków – Międzynarodowe Sympozjum – Tirana, 16-19 listopada 1999 r. – Sekcja języka, literatury i kultury

Christianity among Albanians – International Symposium – Tirana, 16-19 November 1999 – Section of Language, Literature and Culture

Zapewne w żadnym spośród krajów bałkańskich przemiany społeczne, jakie zaszły w wieku XX nie okazały się tak zasadnicze i wielostronne. Albania później niż inne kraje tego regionu wkroczyła na drogę budowy własnej państwowości, ale także modernizacji społeczeństwa i odejścia od dziedzictwa tureckiego. Wiek ten przynosi także na szeroką skalę procesy migracyjne i urbanizacyjne, które w decydujący sposób zmieniły oblicze kraju wkraczającego w krąg kultury i cywilizacji Zachodu. Niezależnie od tych przemian ziemie albańskie pozostały na mapie Półwyspu Bałkańskiego jednym z nielicznych obszarów występowania zwartego osadnictwa ludności wyznania katolickiego. Lexoni më tepër…

Prof.Dr.phil.Karl Kaser; Dr. Robert Pichler, Austri: Krahasime rreth lidhjes mes fesë, hapësirës publike, arsimimit dhe organizimit shoqëror (Përmbledhje)

Krishterimi ndër Shqiptarë – Simpozium Ndërkombëtar – Tiranë, 16-19 Nëntor 1999 – Seksioni i Gjuhës, Letërsisë dhe Kulturës

Objekt i këtij studimi është shkalla e ulët e penetrimit të besimit dhe rregullave fetare në zonat e thella malore në Shqipëri. Praktikat tradicionale të kësaj shoqërie zakonisht u bien ndesh rregullave fetare. Në zonat fisnore të Shqipërisë së veriut ashtu si edhe në ato malore të Shqipërisë së jugut as feja katolike, as ortodokse dhe as islamike nuk kanë mundur të ndikojnë ndjeshëm në jetën shoqërore. Ka një sërë arsyesh që shpjegojnë këtë fenomen. Ky studim përpiqet të japë një zgjidhje historiko- antropologjike. Lexoni më tepër…

Prof.Dr.phil.Karl Kaser; Dr. Robert Pichler, Austri: Religion und die Traditionale Organisation von Familie und Gesellschaft in Albanien

Christentum unter den Albanern – Internationales Symposium – Tirana, 16. – 19. November 1999 – Sektion für Sprache, Literatur und Kultur

Christianity among Albanians – International Symposium – Tirana, 16-19 November 1999 – Section of Language, Literature and Culture

Einleitung

Diese Arbeit entstand aus der langjährigen Beschäftigung der beiden Autoren mit Fragen der Stammesgesellschaft bzw. der Abstammungsverwandschaft und familiären Organisation in unterschiedlichen Regionen des gebirgigen Albaniens. Der Beitrag bezieht sich größtenteils auf die katholischen Gebiete Nordalbaniens (Mirdita, Dukagjin, Malësia e Vogël), nimmt aber stellenweise auch Bezug auf das südwestalbanische Kurvelesh und die orthodoxe Himara sowie auf nichtalbanische Gebiete des zentralen Balkanraumes.

Was die familiäre Organisation anlangt, so zeigt die Auswertung nord- und südalbanischer Haushaltsregister der Jahre 1930 und 1945 einen hohen Anteil komplex strukturierter Haushalte, insbesondere in Dörfern von Gebirgsregionen. Der außerhalb Europas in vielen Kulturen dominierende Haushaltszyklus einer komplexen Familie findet sich in Europa bis in das beginnende 20. Jahrhundert in historischer Zeit vornehmlich in Ost und Südosteuropa. Erste vergleichende Gegenüberstellungen von Haushaltsstrukturen in Europa basieren auf Untersuchungen John Hajnals, der in seiner richtungsweisenden Studie European Marriage Patterns in Perspective 1965 zwei unterschiedliche Heiratsmuster für das Europa vor dem Zweiten Weltkrieg herausarbeitete: das sogenannte europäische Heiratsmuster, das sich über Nordwest- und Zentraleuropa erstreckte und sich durch ein hohes Heiratsalter beider Geschlechter sowie einen hohen Prozentsatz von Frauen und Männern, die bis zum 50. Lebensjahr keine Ehe eingegangen sind, auszeichnete. Lexoni më tepër…

Prof. Trifon ZIU: Albania, Christianity and the Geographic Environment

Christianity among Albanians – International Symposium – Tirana, 16-19 November 1999 – Section of Language, Literature and Culture

The issue of “Christianity and the geographical environment” falls within the realm of Cultural Geography. This short study aimed to reveal and to interpret the interdependence between Christianity and the geographical environment, examined in the first place from a theoretical standpoint, while keeping concrete situations in view. This issue has almost never been studied in Albania.

Man and human society are responsible for having created a great disruption with the geographic environment. Christianity, on the other hand, has not only contributed to the creation of an anthropogenic environment but also to the healing of the disruption between man and human society on the one side and the geographical environment on the other. Hence, it has played an important role in the protection of nature. Lexoni më tepër…